بخش بستری
   بخش بستری این مرکز با بهترین امکانات وشامل سه سوئیت می باشد.اتاقها همراه با تختهای عالی و یخچال و تلویزیون و نور مستقیم ،وپرستاران ورزیده و با تجربه به بیماران سرویس میدهند، ما همواره میکوشیم بهترین خدمات را در بخش بستری برای رفاه حال بیماران میسر نماییم.​​​​​​​