در این مرکز کلیه جراحی های  روتین انجام میشود از جمله
جراحی عمومی
 جراحی عمومی شامل :کیسه صفرا ، لاپاراسکپی ، همورئید ، آپاندیست ، کیست پیلونیدال و فیشر
جراحی های ENT
با بهره گیری از دستگاه میکروسکوپ چشم TOP CON شامل:رینوپلاستی ،سپتوپلاستی ،میرنگوپلاستی ،تمپانوپلاستی و…
جراحی چشم
با بهره گیری از دستگاه میکروسکوپ چشم ZEISS ،دستگاه فیکوPENTASYS II شامل :فیکو ،کاتاراکت ،DCR ، کراتوپلاستی
جراحی های اورولوژی
با بهره گیری از دستگاه TUL شامل :سنگ شکن کلیه ،حالب ،لگنچه ، پروستات و
جراحی زنان
جراحی زنان و زایمان شامل: هیسترکتومی ،کولپوسنتز ،لاپاراسکوپی لگن و…با بهره گیری از لیگاشور FORCE TRIAD VALLEYLAB