جلسه اعتبار بخشی

​​​جلسه اعتباربخشی که در تاریخ 15مهر1401 با حضور مدیریت مرکز و معاونت و اعضای اعتبار بخشی مرکز برگزار گردید:شامل موارد ذیل می باشد
بررسی قرارداد زباله های عفونی
اتوماسیون کردن پرونده بیماران
پیگیری سرویس و نگهداری دستگاه های مرکز

 
۵
از ۵
۸ مشارکت کننده