نشست با مسئولین بیمه سلامت

نشست با مسئولین بیمه سلامت22تیر1401

با حضور آقای بارگاهی سرپرست اداره کل  بیمه سلامت استان بوشهر و ریاست مرکزتشخیصی درمانی نوید دکتر فضل اله رضایی

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده