بازدید ارزیاب برنامه اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز جراحی نوید

                

طی بازدید مدیریت واحد بهبود کیفیت اعتباربخشی خانم مهدوی،و کارشناس واحد بهبود کیفیت اعتباربخشی خانم شبانکار از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز جراحی محدود نوید ، جهت آماده سازی مرکز برای ورود به دور دوم ارزیابی در تاریخ 1402/04/11  برگزار گردید.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده